Aanmelden:

  • U heeft recht op 3 gratis speeldagen.
  • Deelnemen aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico
  • Aanmelding is alleen geldig bij acceptatie door B.C. Phido en na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier.
  • Personen onder de 18 jaar moeten dit formulier door 1 van de ouders/verzorgers mede laten ondertekenen.
  • Men is definitief lid op de datum van inschrijving voor de minimale duur van zes (6) maanden.
  • U wordt na de inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (BNL).

Contributie:

De contributie dient te worden voldaan d.m.v. automatische incasso en bestaat uit:
1) materiaalkosten voor ALLE competitiespelers (1x €10,00 per seizoen)
2) bondscontributie (1x jaarlijk zie onder)
3) clubcontributie (1x maandelijks zie onder)

Categorie

Bondscontributie 2019
(1x per jaar)**

Clubcontributie
(Maandelijks)
Bij aangaan lidmaatschap €10,65  
t/m 17 jaar €19,88 €14,33
18 t/m 22 jaar €27,28 €16,00
23 t/m 64 jaar €27,28 €19,89
Non actief *   €6,55

*Leden die door omstandigheden minimaal 2 maanden niet in staat zijn om te spelen en/of te trainen, kunnen tijdelijk vermindering van clubcontributie krijgen. Om gebruik van deze regeling te kunnen maken, dient het lid hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen via bestuur@phido.nl
Indien het verzoek wordt toegekend ontvangt men een korting en betaalt men non actief tarief  per maand (exclusief bondscontributie). De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

** Bijdrage voor bondscontributie zijn bepaald door de badmintonbond en kunnen dus afwijken. Hierover wordt u geinformeerd via een aparte E-mail of via de nieuwsbrief.

Opzeggen:

Het lidmaatschap kan 2x per jaar worden beeindigd; vóór 1 juni en vóór 1 december.

  • Het opzeggen dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via de voorzitter, secretaris, penningmeester door een e-mail aan bestuur@phido.nl. Aan de opzegging kunnen achteraf geen rechten verleend worden tenzij deze door B.C. Phido zijn beantwoord en bevestigd.
  • Bij tussentijds verlaten van de vereniging kan geen restitutie van de (bonds)contributie worden verleend.

Phido-Vriendenclub:

Als u niet kunt/wilt spelen maar ons een warm hart toedraagt en graag betrokken bent/blijft is het mogelijk vriend van B.C. Phido te worden voor €27,75 per jaar. U ontvangt dan alle nieuwsbrieven en bent van harte welkom op onze evenementen.